+
  • N300V.jpg
  • N300V1.jpg

N300V


駆動部と加工エリアを完全に分離し保守性を 重視しました。コンパクト且つ高剛性&高い 応答性を持った主軸を搭載しました。

キーワード:

n300v 駆動部と加工

N300V


前のページ

次のページ

前のページ

N40Hi

次のページ

関連製品

HOT PRODUCT

オンライン相談